The Black Gold
Eller: Jag förstår ändå inte vad som händer i Mellanöstern.

Galleri Rostrum, Malmö 3 november - 2 december 2018

(Scroll down for English version.)

Jag kommer ihåg att det hände i min grannes kök. Skam väckte nyfikenhet. Hon sa att hennes släktingar i Irak hade ringt. Isis är trettio minuter från vår by. Ska vi fly eller stanna kvar? Hon berättade mer. Jag kan ingenting, sa jag. Shia och sunni är bara ord jag har hört. Kan inte peka ut Syrien på en karta. Innan dess hade jag stängt av nyheterna så fort kriget kom upp. Det var hemskt och obegripligt. Jag förstod inte, och ville inte sätta mig in i det. I köket blev okunskapen pinsam. Eller, när det berörde någon jag kände ville jag förstå. Hur kan geopolitiska beslut skapa rörelser som påverkar våra liv här i Sverige? Är det underjordiska energier, och viljan att kontrollera dem, som koreograferar oss över jorden? Som gör att du lagar syrisk linssoppa till oss ikväll.

/Jelena Rundqvist

Galleri Rostrum presenterar Jelena Rundqvist’s första separatutställning i Malmö. På Galleriet kan du ta del av början på ett längre pågående arbete av Rundqvist. Hennes verk kommer ur möten med personer som har erfarenheter av de geopolitiska verkningarna i Mellanöstern. I denna utställning visar hon skulptur, pappersbaserade verk tillsammans med en videointervju med Rouzbeh Parsi. Du är välkommen att laga din egen soppa i ”The Syrian Lentil Soup Score”, under hela utställningen.

Som konstnär arbetar Jelena Rundqvist över gränserna mellan konst, form och koreografi. Rumslighet i relation till objekt, kropp och rörelse är genomgående närvarande i hennes arbeten, som ofta har en inneboende performativitet. I sitt konstnärskap använder hon sig av pedagogiska och curatoriella metoder och hennes arbete karaktäriseras av en delad konstnärlig process med konstnären som en kollektiv kropp. Ett återkommande tema har varit att bygga plattformar för estetiskt utforskande.

Hennes praktik rymmer bland annat den interdisciplinära plattformen ”After shopping” på Kulturhuset Stockholm, arbete som en av cheferna för Tensta konsthall, den experimentella konstlinjen Brunnsvik Konst samt ”Jag är Stenart”, ett deltagarbaserat konstnärligt uppdrag för Konstfrämjandet Bergslagen. Hon har en MA i koreografi från Dans- och Cirkushögskolan.


The Black Gold
Eller: Jag förstår ändå inte vad som händer i Mellanöstern.

I remember that it happened in my neighbour’s kitchen. Shame awakened curiosity. She told me her relatives in Iraq had called her. Isis are thirty minutes from our village. Should we flee or stay? She told me more. I know nothing, I said. Shia and Sunni are only words to me. Can’t even point to Syria on a map. Before this I turned off the news as soon as the war was shown. It was horrible and incomprehensible. I didn’t understand, and I didn’t want to learn. There in the kitchen my ignorance was embarrassing. But, when it affected someone I knew, I wanted to understand. How can geopolitical decisions create movements that affect our lives here in Sweden? Is it underground energies, and the desire to control them, that choreographs things around the world? And that makes you cook Syrian lentil soup for us tonight.

/Jelena Rundqvist

Galleri Rostrum presents Jelena Rundqvist’s first solo show in Malmö. At the gallery you will encounter the starting point of a longer, ongoing series of work by Rundqvist. Her artworks develop from an engagement with individuals who have experienced the effects of the geopolitics of the Middle East. In this exhibition, she presents sculptures and paper based works together with a video interview with Rouzbeh Parzi. You are also welcome to cook your own soup in The Syrian Lentil Soup Score, during the exhibition.

Jelena Rundqvist works across the fields of visual art, design and choreography. Spatiality, in relation to objects, the physical body and their movements, appears throughout her work, along with an inherent performative element. Her practice includes curatorial and pedagogic strategies and her work is often characterised by shared creative processes and the notion of the artist as a collective body. A recurring theme is the establishment of platforms that encourage an exploration of aesthetics.

Her artistic practice includes the interdisciplinary platform After Shopping at Kulturhuset in Stockholm, a position as a director at Tensta Konsthall, the experimental art programme Brunnsvik Konst and Jag är Stenart – a participatory artwork for Konstfrämjandet Bergslagen. She holds an MA in Choreography from DOCH/Stockholm University of the Arts.